JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Big Marketing Day Nyereményjáték 2019”
Facebook promóciós játék
Azonosító: fb_bigmarketingdaynyeremenyjatek2019_2019_02
 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 47., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 47., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Léta-Ker Kft. Facebook profilja (https://www.facebook.com/letaker/) alatt.

 

 1. Részvételi szabályzat                     

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős

RG Stúdió Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

 1. február 4-én (szerda) 13 órától 2019. március 3. (szerda) 13 óráig tart.

Sorsolás időpontja:

 1. március 4. 14:00

Nyertesek száma összesen: 1 nyertes, 1 pótnyertes

A promóciós játékban résztvevő szolgáltatás:

 • 2 órás online marketing konzultáció

Nyeremény:

 • 1 db 2 órás online marketing konzultáció az RG Stúdió munkatársával

 

 1. Eredményhirdetés: 

A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

 

 1. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a
nyereményre az RG Stúdió Facebook oldal hirdetésében közzétett játéfelhívás szerint kell eljárnia.

A Játékosoknak a hirdetésből megnyíló messenger chatboton fel kell iratkozniuk, valamint a bigmarketingday.hu oldalon meg kell vásárolniuk minimum egy darab jegyet a május 23-i Big Marketing Day konferenciára. Az RG Stúdió chatbotra történő feliratkozással,  bigmarketingday.hu oldalán végrehajtott jegyvásárlással, valamint a játék- és az adatkezelési szabályzat elfogadásával vehetnek részt a játékban.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

A promóciós játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyereményhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: Microsoft Office Excel.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Amennyiben a nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, vagy a nyereményért 5 napon belül nem jelentkezik, helyébe a nyertes sorsolását közvetlenül követően ugyanazon eljárással sorsolt pótnyertes lép. A nyertes és pótnyertes kiesése esetén a nyeremény a szervező tulajdonában marad.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a regisztráció során megadott e-mailen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény az RG Stúdió munkatársaival való időpont egyeztetéssel vehető át és a konzultáció skype.- on kerül lebonyolításra. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. Kizárás

 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

RG Stúdió Kft.

2019.01.31.