JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Nyerj Tesla élményvezetést Big Marketing Day-en”
Facebook promóciós játék
Azonosító: fb_nyerjteslaelmenyvezetest_20190523
 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 47., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 47., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Big Marketing Day weboldalán (http://bigmarketingday.hu).

 

 1. Részvételi szabályzat                     

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos), és a jelen szabályzatban írt további feltételeknek is megfelel. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelősek, az RG Stúdió Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama: 2019. május 23. 9:00 órától május 23. 15:00 óráig tart.

Sorsolás időpontja: 2019. május 23. 17:00

Nyertesek száma összesen: 1 nyertes, 1 pótnyertes

A promóciós játékban résztvevő szolgáltatás:
1 db Tesla élményvezetés

Nyeremény: 1 db Tesla élményvezetés

 

 1. Eredményhirdetés: 

 1. május 23. 17:00

 

 1. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre, részt kell vennie a május 23-i Big Marketing Day konferencián, és azon végig jelen kell lennie, beleértve a sorsolás időtartamát is, továbbá fel kell iratkozni az RG Stúdió chatbotjára.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

A promóciós játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

Amennyiben a kisorsolt nyertes már nem tartózkodik a konferencia helyszínén a sorsoláskor, a pótnyertes lesz a nyertes.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyereményhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: Microsoft Office Excel.

A nyertes nevét a Szervező a konferencia végén teszi közzé. Amennyiben a nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, vagy a nyereményért 5 napon belül nem jelentkezik, helyébe a nyertes sorsolását közvetlenül követően ugyanazon eljárással sorsolt pótnyertes lép. A nyertes és pótnyertes kiesése esetén a nyeremény a szervező tulajdonában marad.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a regisztráció során megadott e-mailen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény a Tesla élményvezetés csapatával, vagyis az Etalon Tools Kft. munkatársaival történő időpont egyeztetéssel vehető át. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: A promóciós játékban az adatkezelő az RG Stúdió, mint lebonyolító. Az adatkezelő adatait, elérhetőségeit az 1. pont tartalmazza.

A promóciós játék során az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

- név

- nyertes, pótnyertes telefonszáma

Az adatkezelés célja a promóciós játékban részt vevők között a nyertes, illetve a pótnyertes kisorsolása, a nyertessel, pótnyertessel történő kapcsolatfelvétel a nyeremény átvétele érdekében.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk )1) a) pontja, azaz a hozzájárulásod.

Amennyiben az adatokat a Játékos nem adja meg, úgy a játékban nem vehet részt.

Az adatokat kizárólag az adatkezelő munkatársai ismerhetik meg.

A kezelt adatokat – a nyertes és a pótnyertes adatainak kivételével – a játékban való sorsolást követő 5 napig kezeljük. A nyertes adatait a nyeremény átvételéig kezeljük. A pótnyertes adatait a nyertessel történő sikeres kapcsolatfelvételt követő napig, amennyiben a nyertessel nem sikerül a kapcsolatot felvenni, úgy a pótnyertes által a nyeremény átvételéig kezeljük.

Az adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk.

A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Minden Játékos, mint Érintett (továbbiakban Érintett), tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön..

Kérelemre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalap- járól időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az adatkezelő megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Panasztételi lehetőség

Amennyiben az érintette azt tapasztalja, hogy valamely jogát az adatkezelő megsértette Panasztételi jogával is élhet az alábbi hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

12. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

RG Stúdió Kft.
2019.05.23.