ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződéskötési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza https://bigmarketingday.hu/ weboldalon a Pécsen 2019. május 23. napján megrendezésre kerülő Big Marketing Day III. Dél-dunántúli Online Marketing Konferenciára  történő jegyvásárlásra vonatkozó, a Rendező és a jegyet vásárló (továbbiakban vásárló) között létrejövő szerződéses jogviszony feltételeit, valamint szerződéses jogviszonyra vonatkozó jogszabályi tájékoztatási kötelezettségeket.

1./ A Rendező adatai:

Név: RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

Postai levelezési cím: 7623 Pécs, Ungvár utca 47. 

Panaszügyintézés helye: 7623 Pécs, Ungvár utca 47.

E-mail cím: info@rgstudio.hu

Telefonszám: +36 30 539 3556

telefaxszám: -

Nyilvántartó bíróság: Pécsi Törvényszék

cégjegyzékszám: 02-09-067101 

Adószám: 11113285-2-02

Weboldal címe: https://www.rgstudio.hu/

 

2./ Általános rendelkezések

 1. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy igényelhet jegyet.
 2. A Vásárló által a weboldalon a „Kérjük, hogy olvassa el és fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket” szöveg mellett található jelölőnégyzet bejelölése után a „Jelentkezem a konferenciára” gomb megnyomása a jegy megvásárlására irányuló ajánlattételre történő felhívásnak minősül a Rendező felé.
 3. Az ajánlattételre történő felhívás alapján a Rendező emailben díjbekérőt küld a Vásárlónak, mely szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül.
 4. A Rendező szerződéskötésre vonatkozó ajánlata tekintetében az ajánlati kötöttséget a díjbekérőn megjelölt időpontig tartja fenn. Amennyiben a díjbekérőn megjelölt időpontig a díjbekérőn szereplő összeget a Vásárló nem utalja át a Rendező által a díjbekérőn megjelölt számlaszámra a Rendező ajánlati kötöttsége megszűnik. Amennyiben a Vásárló a díjbekérőn megjelölt időpont után utalja át a díjbekérőn megjelölt összeget, úgy a szerződés a felek között nem jön létre, az átutalt összeget a Rendező a Vásárlónak 7 napon belül visszautalja.
 5. Amennyiben a Vásárló a részére emailben megküldött díjbekérő alapján a díjbekérőn megjelölt összeget a Rendezőnek átutalj, a felek között szerződéses jogviszony keletkezik. A szerződéses jogviszony a díjbekérőn megjelölt összegnek a Rendező számlaszámára történő megérkezésekor jön létre.
 6. A felek között létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az rögzítésre kerül a Rendező részéről, az utóbb a Rendezőnél hozzáférhető, azt a Rendező nem iktatja.
 7. A szerződés nyelve a magyar nyelv.
 8. A Rendező tájékoztatja a Vásárlót, hogy nincs olyan magatartási kódex, melyet a Rendező magára nézve kötelezőnek ismerne el.
 9. A jelen ÁSZF rendelkezései az ÁSZF-ben megjelölt közzétételi dátumtól alkalmazhatóak annak visszavonásig. A Rendező fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések módosítására. A módosított ÁSZF-et a Rendező a jelen ÁSZF-ben megjelölt weboldalon annak hatályba lépése előtt 8 nappal közzéteszi.

3./ A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegy igénylése előtt az alábbiakban közölt az adatokat figyelmesen olvassák el.

A szolgáltatás (rendezvény) lényeges tulajdonságai megtalálhatók a https://bigmarketingday.hu/

weboldalon.

A https://bigmarketingday.hu/ weboldalon feltüntetett árak magyar forintban értendő bruttó árak, azok az ÁFA összegét tartalmazzák. A feltüntetett árakon felül a Vásárlónak további költsége nem merülhet fel.

A Vásárló a megvásárolt jegy vételárát kizárólag átutalással tudja kiegyenlíteni.

A jegy megvásárlásán, annak kifizetésén túl a Vásárlónak további feltételt nem kell teljesítenie.

A Rendező a megvásárolt jegy alapján a rendezvény időpontjában biztosítja a rendezvényre történő belépést, az azon történő részvételt, illetve a választott étel elfogyasztását.

A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) pontja alapján az elállási és felmondási jogát nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (határnapra) szól.

A Rendező minden munkanapon 8-től 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely elérhető a +36 20 421 7127telefonszámon, vagy a marketingkonferencia@rgstudio.hu e-mail címen.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet nem áll a Rendező rendelkezésére, tekintettel arra, hogy ilyet nem írt alá.

4./ A szerződéskötés technikai lépései

 1. A Vásárló a rendezvényre szóló jegyre történő vásárlási szándékát a https://bigmarketingday.hu/ weboldalon megtalálható elektronikus megrendelő lap kitöltéséve jelezheti.
 2. A megrendelőlap jobb felső sarkában beállítható, hogy hány darab jegyet kíván igényelni.
 3. Amennyiben egyszerre több jegyet kíván igényelni, úgy a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni azon további személyek nevét, email címét, telefonszámát is, akiknek a további jegyeket igényli.
 4. Amennyiben rendelkezik kupon kóddal, annak számát a megrendelőlapon fel kell tüntetni, a rendszer a kuponhoz tartozó kedvezményt automatikusan érvényesíti.
 5. A vételi szándék jelzéséhez a megrendelő lapon lévő csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.
 6. Amennyiben a jegy vásárlása esetén cégre szóló számlát kér, úgy az erre vonatkozó adatokat is meg kell adni.
 7. A megrendelő lapon bejelölhető, hogy a rendezvényen milyen ételt kíván elfogyasztani.
 8. Amennyiben az adatokat kitöltötte, a „Jelentkezem a konferenciára!” gomb megnyomásával jelezheti jegyvásárlási igényét a Rendező részére.
 9. A Rendező a jegyvásárlási igény megrendelőlapon történő jelzése megérkezését követően emailben díjbekérőt küld a Vásárló részére.
 10. Amennyiben a Vásárló a jegyet meg kívánja vásárolni, úgy a díjbekérőn feltüntetett számlaszámra, az ott megjelölt összeget, az ott megjelölt időpontig át kell utalnia.
 11. Amennyiben a Vásárló a díjbekérőn megjelölt összeget, az ott megjelölt időpontig, az ott megjelölt számlaszámra nem utalja át, úgy a Rendező nem tudja biztosítani a jegyet a Vásárló számára és az esetlegesen átutalt összeget a Vásárló részére 7 napon belül visszautalja a Vásárló részére.
 12. Amennyiben a jegyvásárlásra vonatkozó adatokat a Vásárló módosítani kívánja, úgy kérjük, hogy azt emailben, vagy telefonon jelezze a Rendező részére a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.

5./ Fizetési, teljesítési feltételek

A Vásárló a jegy vételárát kizárólag a díjbekérőn megjelölt számlaszámra történő utalással teljesítheti.

Az átutalás beérkezését követően a Rendező e-számlát küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

A Rendező az átutalás alapján a jegyvásárlást rögzíti, erről külön értesítést a Vásárlónak nem küld. A rendezvényen a Rendező a jegy igénylésekor megadott adatok alapján azonosítja a Vásárlót.

6./ Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasza van, azt mind szóban, mind írásban közölheti a Rendezővel.

Szóbeli panasz

A Rendező a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Rendező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válaszával egyidejűleg megküldi.

Írásbeli panasz esetén

A Rendező a hozzá írásban érkezett panaszt annak beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A Rendező a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi.

A Rendező az alábbi elérhetőségein fogadja a vásárlói panaszokat:

Postai levelezési cím: H-1087 Budapest, Könyves K. krt. 76. 7.emelet

E-mail cím: marketingkonferencia@rgstudio.hu

Telefonszám: +36 20 421 7127

Békéltető testülethez fordulás joga

A Vásárló panaszával az illetékes békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Rendező székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

Baranya Megyei Békéltető Testület

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Weboldal: https://baranyabekeltetes.hu/
Telefon: +36 72 507 154
Mobil: +36 20 283-3422
Fax: +36 72 507 152
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8:30-15:00, péntek 8:30-12:00

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is.

Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A vásárló a panaszával fordulhat a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat.

Járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu/. 

7./ A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt fogyasztási cikkek tekintetében a Vállalkozó jótállásra köteles.

A Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Megrendelőt a kellékszavatosság pontban leírt, illetve a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben írt jogok illetik meg jótállás érvényesítése esetén.

Mikor mentesül a Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól?

A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A fent megjelölt 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676